Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola

Nádasdladány, Fejér megye és Veszprém megye határán fekszik. Közigazgatásilag Fejérhez, de gazdasági és emberi kapcsolatai révén Veszprém megyéhez is kötődik. "Ha mindig ugyanazt csinálod, mint eddig, akkor annyit is érsz el, mint eddig."

 

 

 

 

Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola

(OM: 030123)

Pedagógiai Program

Érvényes a 2013. szeptember 01-től

 

 

Tartalomjegyzék

 

 

Bevezetés. 5

Küldetésnyilatkozat 6

1.      Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok. 19

3 . Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok. 21

(Egészségnevelési, egészségfejlesztési program) 21

3.1. Alapfogalmak. 21

3.2. Az egészségnevelés célja: 21

3.3.. Az egészségnevelés alapelvei: 21

3.4.. Egészségnevelés, fejlesztés területei: 21

3.5. Az egészségnevelés színterei 22

3.6. Mindennapos testmozgás. 24

3.7. Segítő kapcsolatok, partnerek. 25

3.8. Iskolánk egészségnevelési programja. 26

4.A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok  33

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 36

6.      A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje  39

6.1. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása. 39

6.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése, oktatása. 41

6.3. A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók nevelése. 42

6.4. Hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók. 43

6.5. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók. 44

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje  45

8. A szülő, tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 46

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 48

9.1.  A vizsgaszabályzat hatálya. 49

9.2.  Az értékelés rendje. 49

10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 49

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv. 50

12. Tantervi változások.. 52

12.1. A választott kerettanterv. 54

12.2 A választott kerettanterv feletti óraszám.. 54

13. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettségét 56

14 .A Nemzeti alaptantervben (Nat) meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 57

14.1. A hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó szabályok. 57

14.2. Természettudományos nevelés. 57

14.2.1.A környezeti nevelés alapelvei, céljai, feladatai 57

14.2.2. Megvalósítás munkaformái, módszerei, eszközei 58

14.2.3. Környezetvédelmi napok, világnapok. 61

14.2.4. Személyi erőforrások: 62

14.2.5. Adottságok, célok és feladatok összefüggése: 62

14.2.6. Tanórai keretek. 63

14.2.7. Tanórán kívüli keretek. 65

14.2.8. Egyéb. 66

15.  A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja. 66

16. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 66

17. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei 67

17.1. A tanulók munkájának szöveges értékelése. 69

17.2. Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya. 71

17.3. A tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei, a magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formája. 72

17.4. Az otthoni és napközis felkészülést szolgáló, előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 75

17.5. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 75

18. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag. 76

19. A tanulók fizikai állapotának mérésére használt módszerek. 76

20. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek. 81

21. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések. 82

21.1. Esélyegyenlőségi célkitűzések intézményünkben: 83

21.2. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) 83

21. 2. 1. Alapelveink: 84

21. 2. 2. Általános céljaink: 84

21. 2. 3.Konkrét céljaink: 85

21. 2. 4. Az iskolába való bekerülés előkészítése. 86

21. 2. 5. Együttműködések – partnerségi kapcsolatok kiépítése. 86

21. 2. 6. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei 87

Mellékletek. 94

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.. 95

legitimációs záradék.. 96

 


Bevezetés

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola

Az intézmény székhelye: 8145 Nádasdladány, Fő út 66.  

Pedagógiai programunk:

 • a 2011-es tanévben életbe lépett program átdolgozása.

 

A program újabb felülvizsgálata és átdolgozása törvényi változások miatt vált szükségessé:

 • Köznevelési törvény 2011. CXC. tv. módosítása
 •  Nemzeti alaptanterv változásai (110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról
 • A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

A Köznevelési törvény és a NAT módosításának célja:

 • Az egész életen át tartó tanulás képességének kialakítása
 • Társadalmi esélyegyenlőség növelése
 • Felesleges túlterhelés megszűntetése

 

Az iskolákban folyamatosan követnünk kell ezeket a törvényi és társadalmi változásokat.

El kell fogadnunk azt is, hogy az iskola szolgáltató intézmény. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. A piaci igények versenyképes tudást követelnek. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki:

 

 • konstruktív életvezetésre való igényt,
 • folyamatos tanulásra és önfejlesztésre való igényt,
 • a tolerancia képességét,
 • kommunikációs és együttműködési képességeket,
 • idegen nyelvi kommunikáció képességét,
 • kezdeményező és vállalkozói képességet.

 

Az iskolának alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen. Ehhez állandóan figyelni és értékelni kell az iskola legfontosabb partnereinek (szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait.

 

A Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni.

 

2013. 07. 01.                                                                        

 

 

 

Szekeres Zoltánné

                                                      igazgató

 

Iskolánk bemutatása

 

Küldetésnyilatkozat

 

Olyan iskolát szeretnénk:

 • ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
 • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
 • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,
 • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
 • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,
 • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez.

 

A társadalom elvárása iskolánktól

„Az egynyelvű és egyszokású

ország gyenge és esendő.

Ennél fogva megparancsolom Neked

Fiam, hogy a jövevényeket

Jóakaratúan gyámolítsad

És becsben tartsad

Hogy nálad szívesebben tartózkodjanak

Mintsem másutt lakjanak”

                            (Szt. István intelme fiához)

 

Tanulóink elvárása iskolánktól

„Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az,

hogy megtanítson nekünk, hogyan kell tanulni,

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

hogy megtanítson bennünket a jól végzett

munka örömére és az alkotás izgalmára,

hogy megtanítson arra,

hogy szeressük azt, amit csinálunk,

és hogy segítsen megtalálni azt,

amit szeretnénk csinálni.”

                            (Szentgyörgyi Albert)

 

A tantestület elvárása önmagától

„Ha mindig ugyanazt csinálod,

mint eddig,

akkor annyit is érsz el, mint eddig,

de ha valami újat, mást

izgalmasat szeretnél, gondolj

arra, mi állhat még előtted!”

                            (Ismeretlen szerző)


Iskolánk története

 

Az 1948-as év az iskolai oktatásban szervezeti átalakulást hozott, amikor az Országgyűlés június 16-án elfogadta az egyházi iskolák államosításáról szóló törvénycikket. Nádasdladányban ekkor egy római katolikus iskola 194 fővel és egy református iskola 62 tanulóval működött. A két intézményben 5 pedagógus tanított. A tanítók ingáztak a két épület között. Az iskola egy helyre történő összevonása 1959-re sikerült, de nem jelentett végleges megoldást, ugyanis az épületet a Községi Tanács egy vendéglő tulajdonostól vásárolta meg, amely egy helyen volt a községi mozival, a párthelyiséggel, egy lakással és a termelőszövetkezet istállójával.

Az épület az évek alatt sokat változott, sokszor bővítették, átépítették. Mai iskolaépületünkben 8 osztályterem, 3 szaktanterem, iskolai könyvtár, nagy tornacsarnok (1993) szolgálja az idejáró gyerekek javát.

1965-ben az iskolák körzetesítése után Sárkeszi tagiskolájának tanulói is idejártak.1973/74-es tanévtől a sárkeszi gyerekek Sárszentmihályra jártak iskolába. Az 1974/75-ös tanév újabb változást hozott, mivel az intézmény újra körzeti lett, mégpedig Jenő községgel. 1995-2000 között 160-180 fős létszámunk volt, melyet a mai napig is tartunk.

1995. október 1-jén Általános Művelődési Központ alakult. Az ÁMK intézményei: általános iskola, óvoda és községi könyvtár. Ezen a napon vette fel iskolánk a Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola nevet, melynek hivatalos névadójára november 18-án került sor.

Intézményfenntartó társulás jött létre 2002. július 23.-án a nádasdladányi 64/2002. (VII.) számú és a sárkeszi 36/2002. (VII. 23.) számú határozattal Sárkeszi és Nádasdladány községek között.

 

1991/1992- es tanévig az orosz, 1992/1993-as tanévtől a német, majd 2003/2004-es tanévtől az angol lett a kötelező nyelv. 1998-tól bevezetésre került a számítástechnika oktatása.

Iskolánk épülete eredetileg nem oktatási célra épült, új építését tervezzük. A felépítendő iskola részeként, első ütemben 1993-ban elkészült a tornacsarnok a testnevelés optimális helye.

2009-ben az Alapítványunk segítségével és saját költségvetésből, a kollégák és a gyerekek aktív közreműködésével parkosítottuk az udvart, kis sportpályát készítettünk, fa játékokkal játszóudvart alakítottunk ki.

2001 óta a dráma is bekerült az iskola tantervébe.

Jelenleg 8 tantermünk, egy informatikatermünk, egy fizika-kémia termünk, egy logopédia termünk és egy könyvtárszobánk van.

Minden tanulócsoport saját osztályában dolgozik. Két szaktantermünk közül egyben /számítástechnika/ csak a szakórát, a kémia-fizika szaktanteremben - amely egyben a 8. osztály tanterme is - egyéb órát is tartunk.

2008-ban elnyertük a Vöröskereszt bázisiskola címet.

A környezettudatos nevelés folyamatosan épül be az iskola mindennapjaiba,

Folyamatosan gyűjtjük a PET palackot, használt elemet, papírt. Rendszeresen részt veszünk az országosan szervezett szemétszedési akciókban, és próbáljuk a gyerekek figyelmét is felhívni a környezetvédelemre pl. az iskola környezetének zöldítésével.

A 2010/2011-es tanévben pályáztunk az ÖKO iskola címre, melyet elnyertünk és 2011. június 4-én Budapesten vehettük át a kitüntető oklevelet.

2013. január 1-től fenntartóváltás következett iskolánk életében, melynek során az új fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.

 

Iskolánk legfontosabb jellemzői, adottságai

 

 • Nádasdladány, Fejér megye és Veszprém megye határán fekszik. Közigazgatásilag Fejérhez, de gazdasági és emberi kapcsolataik révén Veszprém megyéhez is kötődik.
 • Tanulóink létszáma 160 körül mozog. 8 osztályunk van, évfolyamonként egy osztályt indítunk. A negatív demográfiai változások a hozzánk beadott felvételi kérelmek számán is látszik, de mégis létszámaink elérik a törvényi minimumot.
 • Kötelező nyelvünk az angol, amit a 2009/2010-es tanévtől az 1. osztálytól indítunk szakköri keretek között felmenő rendszerben, a szülői és gyermeki igényeket figyelembe véve. 4. évfolyamtól a tanórákat a csoportbontással tanítjuk.
 • Alsó tagozatunk napközi otthonos formában működik, ami a szülők részéről nagyon keresett. Felső tagozaton tanulószobai foglalkozás vehető igénybe. Valamennyi tanulónk számára igény szerint biztosítjuk az étkezést.
 • Az iskola tanulmányi átlaga 3,6 körüli. Diákjainknak 100 %-a továbbtanul gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában. A felzárkóztató munkának köszönhetően hosszú évek óta nem volt osztályismétlő gyermekünk, csak a szülő kérésére az alsó tagozaton.
 • Az iskolába érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekeink száma évről-évre nő. Kb. 25 gyermekkel foglalkozik folyamatosan iskolánk 2 fejlesztő pedagógusa, fejlesztő pedagógusi és nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusi végzettséggel.
 • Iskolánk épülete nagyon régi, de igyekszünk ezt széppé, esztétikussá tenni a gyerekek számára.
 • Nagy udvarunk, sportpályánk, tornatermünk biztosítja a gyerekek számára a szabad mozgást. Az udvart „zöldítettük”, fajátékokkal szereltük fel, így a gyerekek számára nagy, szabad mozgásteret és egészséges körülményeket tudunk biztosítani.
 • Iskolánkat a Gróf Nádasdy Ferenc Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatja, anyagilag is hozzájárul a nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, tevékenységeink bővítéséhez illetve a tárgyi feltételeink javításához.

 

 

Az iskola hivatalos elnevezése: Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola

Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az iskola alapításának éve: 1959 (az épület ekkortól funkcionál iskolaként)

OM azonosító száma: 030123

Posta címe: 8145 Nádasdladány, Fő út 66.

Telefonszáma: igazgató: 06/22/590-090, iskola titkár: 06/22/590-091 (fax is)

E-mail cím: ladanysuli@freemail.hu

Az intézmény jogállása:

Szakmailag önálló, de gazdálkodását tekintve a KLIK által felügyelt költségvetési szerv

Évfolyamaink száma: 1-8. évfolyam           Osztályaink száma:   8osztály        

Az intézmény fő tevékenységei: Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás.

 

Tárgyi feltételek:

Iskolánk eredetileg nem iskolának épült, átalakítások során vált alkalmassá iskolai oktatásra. Két épületből állt, amit időközben egy összekötő folyosóval kötöttek össze.

Az ún. „alsó folyosó” a 4 alsó-tagozatos osztálynak ad otthont. Itt működik az iskolai könyvtárunk, a gyerekek kedvelt helye, valamint az egyre korszerűbben berendezett számítástechnika terem.

Az ún. „felső folyosón” 4 felsős osztály tanul, itt található a kémia-fizika terem, ami egyben a 8. osztályosok terme is, valamint a hozzá tartozó szertár.

Fejlesztő pedagógusaink és az utazó logopédusunk barátságos szobája is itt várja a gyerekeket.

Ebben az épület részben vannak az irodák (igazgatói, gazdasági, tanári) is.

Szerencsésnek tartjuk azt az adottságunkat, hogy az alsó tagozatosok külön épületrészben helyezkednek el, mert a kicsik életkori sajátosságainak megfelelően lehet életterüket kialakítani.

Osztálytermeink kicsik, de a jelenlegi maximális osztálylétszámokra (25 fő) még megfelelőek.

Külön álló épületben található a korszerű tornaterem, tanulóink valamennyi testnevelési foglalkozásának, és sportrendezvények lebonyolításának színtere.

Ebben az épületben kialakított helyiségben található a nádasdladányi labdarugó klub irodája és szertára is.

Sportudvarunk és játszóudvarunk sok mozgási lehetőséget biztosít. Az udvart saját költségvetésből és az Alapítvány támogatásával kollégáink és tanulóink parkosították. Fajátékai, és sportudvara közkedveltek a gyerekek körében. 2009 nyarán felújítottuk.

Épületeink viszonylag jó állagúak, 2011-ben felújításra kerültek, külső szigetelés, nyílászáró csere és fűtéskorszerűsítés történt a Nádasdladányi Önkormányzat KEOP pályázata segítségével.

Az iskola taneszköz ellátása megfelelő, melyben nagy segítséget nyújt a Szülői Munkaközösség, mely a rendezvényeiből befolyt támogatásból műszaki berendezésekkel segíti iskolánkat.

Tárgyi feltételeink otthonos és egészséges környezetet biztosítanak tanulóink egész napos foglalkoztatásához.

 

Iskolánk hagyományai:

 

 • Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyeket tartunk.

             A 5. osztályosok ünnepélyesen fogadják az 1. osztályosokat

             és év végén a 7. osztályosok elbúcsúztatják a 8. osztályosokat.

 • Műsoros iskolai ünnepséggel emlékezünk a nemzeti ünnepekre.
 • Nádasdy-nappal ünnepeljük az iskola névadásának évfordulóját.
 • Karácsonyi vásárt és Mikulás partyt rendezünk karácsony közeledtével.
 • Családi sportnapot tartunk tavasszal, melynek célja a szülők és gyerekek játékos, közös testmozgása.
 • 1-2 napos tanulmányi kiránduláson vesznek részt tanulóink május-júniusban. (önköltséges, nem kiránduló gyerekek iskolában vannak)
 • Sport tábort szervezünk
 • A művészeti nevelés erősítése érdekében kézműves tábort szervezünk.
 • Balatoni tábort szervezünk nyaranta önköltségesen, hogy a gyerekek megismerjék a Balatont, a balatoni községeket és azok nevezetességeit.
 • Támogatjuk a tanulói önkormányzat (DÖK) működését, a tanulók önállóságra való felkészítését segítjük, közéletiségre nevelünk.
 • Tanulmányi versenyeket és rendezvényeket szervezünk, és tevékenyen részt veszünk területi, megyei és országos pályázatokon, versenyeken, vetélkedőkön.
 • A szülőknek és pedagógusoknak ősszel „Szülők-nevelők bált” rendezünk, melynek bevételével az iskola programjait támogatjuk.
 • „Vár az iskola” programot szervezünk a leendő elsőosztályos gyermekeknek a beiskolázás előtt.
 • Az előbb felsoroltakon kívül műsoros rendezvényeket tartunk:
 • Farsang
 • Nádasdy nap
 • Anyák Napja alkalmából édesanyák köszöntése,
 • Mikulásjárás, alsós testvérosztályok Mikulásjárása,
 • Nemzetközi Környezetvédelmi Napokhoz csatlakozó rendezvények,
 • Advent (Önkormányzati rendezvény)
 • Iskolai karácsonyi rendezvény

 

Iskolai elismerések:

 • Osztályonként a példás tanulók tanév végén oklevelet, jutalomkönyvet
 • Ballagáskor a 8. osztályosok közül az a tanuló, aki:
 1. kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el a 8 év alatt
 2. helyi, megyei vagy országos tanulmányi versenyeken ért el eredményt
 3. példás szorgalma és magatartása volt
 4. környezetvédelmi pályázatot írt
 5. művészettörténet oktatáson vett részt
  kaphatja meg a Nádasdy-díjat. A fenti szempontok figyelembe vételével, külön pontrendszer szerint kerül elbírálásra a díj odaítélése.

 

A díjat 1995-ben Gróf Nádasdy Ferenc ajánlotta fel, akkor 10.000 Ft-tal, amit 2000-ben 40.000 Ft-ra emelt fel. Azok a tanulók pályázhatnak, akik a fenti szempontoknak megfelelnek és a tantestület érdemesnek ítéli őket rá. A díjazottak neve az iskola folyosóján elhelyezett táblára kerül.

A 2008/2009-es tanévtől a Nádasdy díjhoz névre szóló emlékplakett is jár.

Sajnos 2011. júniusáig finanszírozta a Nádasdy Alapítvány utoljára a díjat, a további években nem állt módjukban támogatni iskolánkat, így Nádasdladány Község támogatásával sikerül ezt a szép hagyományt tovább vinnünk.


 1. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA

 

 

1.      Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

 

Nevelő-oktató munkánk alapelveit kialakító értékek:

 

A nevelési program átdolgozása előtt - az alapelvek meghatározásához - tantestületünk összegyűjtötte azokat a legfontosabb emberi és erkölcsi értékeket, amelyeket közösen a legértékesebbnek tartunk. Ezen értékek mentén fogalmaztuk meg alapelveinket, amelyek nevelő munkánkat meghatározzák.

 

            Közösen elfogadott legfontosabb értékek:

 • tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése,
 • humanizmus, szeretet, elfogadás,
 • becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom,
 • a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása a jövő nemzedék számára,
 • önfegyelem, önismeret, példamutatás,
 • pontosság, igényesség és kitartás a munkában,
 • a tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése,
 • önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete,
 • esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete,
 • derű, humor, mely átsegít a gondokon.

 

Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előbbiekben felsorolt értékek közvetítését alapfeladatnak tekintjük, nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük.

 

Legfontosabb alapelveink nevelő-oktató munkánkban:

 

 • a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban,
 • minden gyermek kapja meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges,
 • a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait      sajátíttassuk el tanulóinkkal, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat, és mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit,
 • széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a lehetőségét a későbbi, érett korban történő pályaválasztásnak.
 • nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra, az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk:

                     - az egyén és az állam felelősségét;

                     - az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában,

                     - környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető
                          veszélyek csökkentésének fontosságát.

 

 

Kiemelt kompetenciafejlesztési területek:

 • Anyanyelvi kommunikáció
 • Idegen nyelvi kommunikáció
 • Matematikai kompetenciák
 • Természettudományos és technikai kompetenciák
 • Digitális kompetencia
 • Szociális és állampolgári kompetenciák
 • Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák
 • Esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája
 • A hatékony, önálló tanulás kompetenciája

 

Kiemelt fejlesztési területek a NAT alapján:

-          Erkölcsi nevelés

-          Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

-          Állampolgárságra, demokráciára nevelés

-          Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése

-          A családi életre nevelés

-          A testi és leki egészségre nevelés

-          Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

-          Fenntarthatóság, környezettudatosság

-          Pályaorientáció

-          Gazdasági és pénzügyi nevelés

-          Médiatudatosságra nevelés

-          A tanulás tanítása

 

A kompetenciaterületek fejlesztésének műveltségterületenkénti lebontását a helyi tanterv tantárgyi része tartalmazza részletesen.

 

Fejlesztési területek – nevelési célok

 

A fejlesztési területek – nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek meg. A célok érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is.

E területek – összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel – egyesítik a hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket.

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak meg a köznevelés folyamatában:

-          beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményibe, tartalmaiba;

-          tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint;

-          alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit;

-          témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma.

 

Az erkölcsi nevelés

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani az önálló,  felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés,  a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig – hatással lesz az egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában.

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés

 

A tanulók ismerjék meg a nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés

 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások.

 

Az önismeret és társas kultúra fejlesztése

 

Az önismeret – mint személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához.

 

A családi életre nevelés

 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az értékrendekben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszi a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is.

 

A testi és lelki életre nevelés

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében.

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség

 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és –megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez.

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek a változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.

 

 

 

Pályaorientáció

 

Az iskolánk – a tanulók életkorához igazodva és lehetőségekhez képest – átfogó képet kell nyújtania a munka világáról Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket.

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és versengéssel kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését.

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka – a favakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és követett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelés intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.

 

Médiatudatosságra nevelés

 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.

 

A tanulás tanítása

 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, mit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módsz

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 7
Tegnapi: 5
Heti: 12
Havi: 266
Össz.: 20 367

Látogatottság növelés
Oldal: Pedagógiai Program
Nádasdladányi Nádasdy Ferenc Általános Iskola - © 2008 - 2020 - nadasdyferenciskola.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »